zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                         

Агроэкологи бизнесийн сургуулийн санхүү, мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, хөрөнгийн зарцуулалт хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, санхүүгийн сахилга батыг хангаж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад чиглэж ажилладаг.

Санхүүгийн журам

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01