zar med 4 title                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

ХААИС-ийн харьяа УГТЭШХүрээлэнгээс төрж гарсан

эрдэмтдийн эрдмийн зэрэг хамгаалсан нэг сэдэвт бүтээлийн жагсаалт

Шинжлэх ухааны доктор

Овог нэр

Хамгаалсан он, газар

Бүтээлийн сэдэв

1

Бэгз Дорж

1990. Омск

БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд үр тариа уриншийн сэлгээнд хөрс боловсруулах аргууд

2

Дамба Цэдэв

1990. Москва

БНМАУ-ын газар тариалангийн системийн арга зүйн ба агрономын үндэс

3

Жигжээ Мижиддорж

2000. Барнаул

Монгол орны газар тариалангийн төв бүсийн үр тариа, уриншийн сэлгээнд үр тариа ургуулах, хөрс хамгаалах технологийг боловсронгуй болгох

4

Дүгэрмаа Цэрмаа

2000. УБ

Монгол орны тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд хөрсний үржил шимийг сайжруулах, зусах буудай бордох шинжлэх ухааны үндэслэл

5

Норовын

Алтансүх

2004. УБ Монголын зусах зөөлөн буудайн селекцид генетикийн нөөцийг ашиглах

Боловсролын доктор
1 Жамьянсүрэн Лхагва 1971
Ленинград
БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсэд тархсан байцааны хортон шавьжууд, тэдгээртэй тэмцэх арга хэмжээ
2 Чойжин Нацагдорж 1972.
Москва
БНМАУ-ын ГТТБ-д нутагшсан зусах зөөлөн буудайн сортуудаар үрийн аж ахуйн анхан шатны ажил явуулж, элит үр үйлдвэрлэх
3 Равжир Аварзэд 1972.Ленинград БНМАУ-ын Орхон-Сэлэнгийн сав газарт хамгаалалтын ой суулгах явдлыг зохион байгуулах үндсэн асуудлыг боловсруулах нь
4 Дамба Цэдэв 1973. Алма-Ата БНМАУ-ын үр тарианы гол хортон Шведялаа, бүдүүн хөлт шумуул тэдгээртэй тэмцэх арга
5 Дашзэвгэ Волоож 1973. Ленинград БНМАУ-ын ГТТБ-д лоолийн сорт эрлийзүүд шалгаруулах ба түүнийг ургуулах арга
6 Лувсан-Очир Бадарч

1973

Улан-Удэ
Ойтхээрийнбүсэдхөрсний үндсэнэлдэншүүлэлтийнзаримарга
7 Дамдин Ламзав

1973

УБ
БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсэн дэхь САА-нуудад үр тариа үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга зам
8 Агваандонров Хүчит

1973

Волгоград
БНМАУ-ынДорнодталынбүсэдзусахбуудайтариалахасуудал
9 БэгзДорж 1974 Алма-Ата БНМАУ-ынХойтхэсгийннөхцөлдуриншийндарааххоёрдугаарээлжийнбуудайтариалаххөрсболовсруулалтынаргууд
10 ЦэндЦэрэн

1974

Казахстан
БНМАУ-ынойтхээрийнбүсэдбуурцагтургамлынзүйл, сортыншалгаруулалт, вандуйтариалахагротехникийнзаримасуудал
11 ДаржааАртбазар

1974

Москва
Ойтхээрийнбүсэдзусахбуудайн үндсэнэлдэншүүлэлтхийхарга
12 Магван Өлзий

1975

УБ.
ГТТБ-д зусахбуудайгтариалаххугацаа
13 Лувсанжамц Чүлтэмсүрэн

1975

Москва
БНМАУ-ын ТТБ-д зусахбуудайгбордохнь
14 ДүгэрмааЦэрмаа

1975

Киев
Монголорныхүрэнхөрсний үржилшим, зусахбуудайнургац, түүний чанартэрдэсбордообабууцнынөлөөлөл
15 ЦэвэлмааГунгаа

1976

Москва
БНМАУ-ын ГТТБ-д буудайн үрийнтомжижгээсургац,үрийн чанарынхамаарал
16 ЛамжавБаатар

1976

Украйн
БНМАУ дахь үхэрнүднийтаримал
17 НадмидНямжав

1977

Чех
БНМАУ-ын ТТБ-ийннөхцөлдхатуубуудайтариалахсистемдэхьагротехникийнэлементүүдийнзохицол
18 ЯдамжавБадрал

1977

Ленинград
БНМАУ-ын ТТБ-д үндэс үрттаримлынсортсорилт, агротехникийнзаримасуудал
19 ЖанцанСэржмаа

1978

УБ
Монголнутгийнарвайнсортдээжийнажахуйбиологийнонцлог, тэдгээрийнселекцийн ач холбогдол
20 БүрэнбаярБилэгт

1978

УБ
Ойтхээрийнбүсийнхүрэнхөрснийагрофизикийншинж, чийгийнгорим, түүнийгзохицуулахзаримасуудал
21 БаатарБааст

1978

Одесса
БНМАУ-ыннөхцөлдгаммацацрагбатүргэннейтроныгзусахбуудайнселекцийнэхматериалгарганавахзорилгоорашиглахнь
22 ГочооДаваадорж

1979

Ленинград
БНМАУ-ынойтхээрийнбүсийннөхцөлдзусахбуудайнсортуудынгантэсвэрлэх чадвар

23

БилэгтБямбажав

1979

Пловдив
Монголзусахбуудайнхатуухаруу өвчин, түүнтэйтэмцэхарга
24 Жамсран Чулуунбаатар

1979

Пловдив
БНМАУ-ын ТТБ-д байцаатариалаххугацаа, бордохасуудал
25 ТуваансүрэнХашбат

1979

Москва
БНМАУ-ынойтхээрийнбүсийналимынцэцэрлэгийнголхортоншавьж, тэдгээртэйтэмцэхаргаболовсруулах
26 ЦэвээнСүрэнжав

1981

Москва
БНМАУ-ын ТТБ-д зусахбуудайгшинэнийлмэлбордоо, данбордоогоорбордоххарьцуулсан үр ашгийнтухай
27 ОхиндойСүхээ

1981

Пловдив
БНМАУ-ын ТТБ-д эртийнтөмсургуулах, сорт, тариххугацаа, тэжээлийнталбай, үрийгсоёолуулахаргыгсудлах
28 ЛхамсүрэнЭнхтуяа

1983

Москва
БНМАУ-ын ТТБ-д зусах зөөлөнбуудайнургац, үрийн чанарттарихарганормыннөлөөлөл
29 БадамНинж

1983

УБ
БНМАУ-ынговийнБаянбүрдийннөхцөлд өргөстхэмхийг үржүүлэхагротехникийн үндэс
30 СанжЦэвээндорж

1985

УБ
БНМАУ-ын ТТБ-н хүрэнхөрснийбичилбиетнийтоо, зүйлийнбүрэлдэхүүн, түүндэрдэсбордооны үзүүлэхнөлөө
31 ГунгааЦагааншүхэр

1987

Москва
БНМАУ-ын ТТБ-д буудайнзаримсортуудынургацбүрэлдэхэдусалгааныгорим, тариххугацааныхамаарал
32 ХургаОргодол

1988

УБ
БНМАУ-ын ТТБ-д зусахрапсыгтарихзаримасуудал
33 ЖигжээМижиддорж

1988

Омск
БНМАУ-ын ТТБ-д хөрсийгхавжболовсруулсаннөхцөлдхогургамалтайтэмцэхтехнологийгболовсронгуйболгох
34 НоровАлтансүх

1989

Ленинград
БНМАУ-д зусах зөөлөнбуудайнселекцийнэхматериалгаргах
35 Ажиндай Чойжамц

1990

УБ
БНМАУ-ын ТТБ-д эртболцтойтөмснийургацадбордоонытунгтогтоож, эртургацавахзаримасуудал
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01